Κοινωνική υπηρεσία

Ο Κοινωνικός Λειτουργός στο Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών και των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών. Τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν
Λήψη κοινωνικού ιστορικού. Ο κοινωνικός λειτουργός συλλέγει στοιχεία για τον ασθενή και την οικογένεια του, που χρησιμοποιούνται στο ιατρικό έργο για την θεραπεία του ασθενή
Συμβουλευτική υποστήριξη. Ο κοινωνικός λειτουργός μέσω της υποστηρικτής θεραπείας στοχεύει στην συναισθηματική εκ φόρτιση του ασθενή και στην κατανόηση και επεξεργασία των συναισθημάτων
Εκτίμηση κοινωνικών αναγκών. Γίνεται αξιολόγηση των κοινωνικών προβλημάτων που συνυπάρχουν με την πάθηση
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Καλλιέργεια κοινωνικών και γνωσιακών ικανοτήτων που έχουν επηρεαστεί από την ψυχική νόσο
Στήριξη και συμβουλευτική για κοινωνική ενεργοποίηση της οικογένειας. Ο Κοινωνικός Λειτουργός επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της οικογένειας, προκειμένου να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την ψυχική νόσο
Κοινωνική επανένταξη που αφορά στην διατήρηση του ασθενή στο φυσικό περιβάλλον και στην συνέχιση της επαφής με την οικογένεια
Ενημέρωση για παροχές από ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως για συντάξεις, συντάξεις αναπηρίας, επιδόματα, παροχές
Εξυπηρέτηση για την διεκπεραίωση ζητημάτων , των ασφαλιστικών ταμείων και άλλους φορείς
Συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομεία για την εξυπηρέτηση ασθενών
Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης ασθενών (χειροτεχνία, μουσική, εφημερίδα)